Piątek, 26 lutego 2021 r. Imieniny Bogumiła, Eweliny, Mirosława

12 głosów za, 1 przeciw. Za śmieci zapłacimy drożej

Jednym z projektów uchwał przedstawionych w porządku XXX sesji był projekt dotyczący metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia.

Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kcynia wykazała, że przychody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie pokryją w całości kosztów ponoszonych przez gminę na realizację tego zadania. W konsekwencji powoduje to brak zachowania bilansu finansowego systemu i pogłębiający się deficyt spowodowany ciągłym wzrostem kosztów, co wiąże się z tym, iż gmina musi finansować funkcjonowanie systemu innymi źródłami dochodów. Burmistrz Kcyni dbając o dalsze prawidłowe funkcjonowanie całego systemu zaproponował Radzie Miejskiej w Kcyni zmianę obowiązujących stawek opłat w celu zbilansowania systemu i wstrzymanie dalszego pogłębiania się deficytu. Zaproponowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są zróżnicowane w ten sposób aby pokryć finansowy deficyt systemu i zachować różnicę pomiędzy opłatą za zbieranie odpadów w sposób selektywny a zagospodarowaniem odpadów.

W związku z  powyższym zaproponowano następujące stawki:

– stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 złotych miesięcznie od 1,2,3,4,5 osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

– stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 złotych miesięcznie za 6 i każdą następną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 52,00 zł miesięcznie.

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku w wysokości 1,00 zł od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Głos w dyskusji i pytania zadawali radni Mirosław Pezacki i Tomasz Świerc. Uchwała została podjęta (12 radnych było za, 1 był przeciw (radna Elwira Florek-dop. redakcji) przy 13 obecnych.(nieobecne radne Magdalena Wyczańska-Jabłkowska, Dorota Czerwińska-dop. redakcji) 

Jak wynika z przedstawionej przez p. Piotra Mantycha inspektora ds. utrzymania czystości i porządku w gminie podczas sesji analizy system został dostosowany do przepisów w sprawie sposobu selektywnego zbierania odpadów, poprzez zwiększenie częstotliwości zbierania odpadów biodegradowalnych w związku z czym zwiększyły się koszty usługi systemu. Należne opłaty nie zapewniały realizacji obowiązku nałożonego art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 maja 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Kcynia zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych. W przypadku, jeżeli właściciel zamieszkałej nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji po 1 maja 2020 r. ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym w 2020 r. i na początku 2021 r. wezwano do wyjaśnień z tytułu niezłożenia deklaracji, wyjaśnienia rozbieżności w złożonych deklaracjach bądź braku niezastosowania się do obowiązku segregacji 182 podmioty.

System gospodarki odpadami boryka się z dużymi problemami związanymi brakiem rynku zbytu odpadów segregowanych. Dodatkowo dochodzi wzrost opłaty środowiskowej, oraz wzrost kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Wszystkie wymienione elementy mają bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania sytemu. W najbliższym czasie należy wprowadzić zmianę stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O gospodarce odpadami mówił także Henryk Grobelny prezes ZGKiM.

Szczegółowa analiza znajduje się w materiałach sesyjnych i dostępna jest pod linkiem https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/porzadek-xxx-sesji-rady-miejskiej-i-projekty-uchwal.

źródło.kcynia.pl

fot.Robert Koniec

--> wstecz