Poniedziałek, 22 lipca 2019 r. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Uchwalą budżet na 2019 rok? W czwartek kolejna sesja

W dniu 13 grudnia  2018 r. / czwartek / o godz.12.00 w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady.
  4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
  1. Interpelacje radnych.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1/ uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok

a/ przedstawienie przez Burmistrza Kcyni projektu uchwały budżetowej,

b/ zapoznanie z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów,

c/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

d/ dyskusja,

e/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok – zał. 1,

2/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019-2030 – zał. 2,

3/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii  na rok 2019 – zał. 3,

4/ obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – zał. 4,

5/  wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło,Szubin  – zał. 5,

6/  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – zał. 6,

7/  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – zał. 7,

8/ ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – zał. 8,

9/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia – zał. 9,

10/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia – zał.10,

11/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia – zał. 11,

12/ zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki nr 838 oraz działek nr 610 i 612 w Mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r.– zał. 12.

  1. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
  2. Głosy mieszkańców gminy.
  3. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia przewodniczących i mieszkańców gminy .
  4. Zamknięcie obrad sesji

źródło: BIP UM w Kcyni

 

 

--> wstecz