Wtorek, 22 stycznia 2019 r. Imieniny Dominiki, Mateusza, Wincentego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Rozmawiano o składowiskach odpadów

W związku z odnotowywanymi kolejnymi przypadkami pożarów składowisk odpadów, w tym szczególnie odpadów niebezpiecznych na obszarze całego kraju, Tomasz Miłowski – Starosta Nakielski w trybie pilnym na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 6 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Spośród członków zespołu w posiedzeniu uczestniczyli m.in. Andrzej Kinderman – wicestarosta nakielski, Krzysztof Stefaniak – komendant powiatowy Policji w Nakle nad Notecią, Franciszek Sobiechowski – zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią oraz Elżbieta Bielińska – dyrektor wydziału środowiska Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Ponadto obecni byli także przedstawiciele burmistrzów i wójta gmin, komendanci gminni OSP oraz Tadeusz Sobol – pierwszy zastępca prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nakle nad Notecią.

Zespół spotkał się w celu koordynacji działań mających na celu zmniejszenie ryzyka powstania tego typu zdarzeń na terenie powiatu nakielskiego. Wypracowano następujące wnioski:

Wnioski natury ogólnej

 1. Dokonano przeglądu wydanych decyzji-zezwoleń na zbieranie i magazynowanie (lub przetwarzanie) odpadów. W latach 2013-2017 Starosta Nakielski wydał 46 zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów na terenie powiatu nakielskiego. Dodatkowo zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów na terenie powiatu nakielskiego wydawał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na terenie powiatu nakielskiego znajduje się jedno miejsce nielegalnego magazynowania odpadów w miejscowości Dziewierzewo, gm. Kcynia.
 2. Służby Policji, Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią oraz Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią będą przeprowadzać kontrole wytypowanych składowisk i miejsc magazynowania odpadów.

Wniosek dotyczący działań przeciwpożarowych na składowiskach odpadów

W przypadku kontroli składowisk i miejsc magazynowania odpadów przez  Państwową Straż Pożarną szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, podział obiektu na strefy pożarowe oraz właściwe wyznaczenie dróg pożarowych.

Wnioski dotyczące zmian w ustawie o odpadach

 1. Ustawowe wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów – wprowadzenie kaucji gwarancyjnej dla przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem odpadami. Dzięki temu, w przypadku porzucenia odpadów, samorządy dysponowałyby środkami na ich zagospodarowanie.
 2. Ustawowe ograniczenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku.
 3. Prawna regulacja wprowadzenia kryteriów wymierzania kar administracyjnych przez starostę za prowadzenie działalności niezgodnej z decyzją na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
 4. Ustawowe wprowadzenie obowiązku uzgadniania wniosków na zbieranie lub przetwarzanie odpadów ze Strażą Pożarną oraz właściwym miejscowo samorządem gminnym.
 5. Rozszerzenie przesłanek do odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami w przypadku negatywnej opinii podmiotów uzgadniających.
 6. Wzmocnienie uprawnień kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska przez odstąpienie od wymogu zawiadamiania z siedmiodniowym wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
 7. Konieczność opracowania rozporządzenia do art. 25 ust. 7 i 8 ustawy o odpadach (określenie szczegółowych warunków dla magazynowania odpadów).
 8. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów powinien posiadać w przedmiocie działalności właściwy kod PKD na gospodarowanie odpadami.
 9. Należy wprowadzić ustawowy obowiązek wdrożenia monitoringu wizyjnego w miejscach składowania i magazynowania odpadów przez ich właścicieli.

Wniosek dotyczący tzw. „dzikich składowisk”

Burmistrzowie i wójt gmin, powinni wzywać właścicieli nieruchomości, na których nielegalnie składowane lub magazynowane są odpady, do niezwłocznego ich usunięcia.

 

Wnioski zostaną przekazane Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.

Materiał: Dariusz Domek

 

--> wstecz