Sobota, 22 stycznia 2022 r. Imieniny Dominiki, Mateusza, Wincentego

Radni spotkają się jeszcze przez świętami

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2021 r. ( czwartek ) o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Kcyni  z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

1) przedstawienie przez Burmistrza Kcyni projektu uchwały budżetowej,

2) zapoznanie z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów,

3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej  

    Gminy Kcynia na 2022 rok,

4) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości sfinansowania

    planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kcynia na 2022 rok,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok – zał. 1.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2022-2035 – zał. 2 – zapoznanie z

    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej

    Prognozy Finansowej na lata 2022-2035,

2) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych

    niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zał. 3,

3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

    przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2022 – zał. 4,

4) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie

    geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia – zał. 5.

8. Wolne wnioski.

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                Rady Miejskiej w Kcyni

                                                                                                                        /  Jan Kurant /

fot.archiwum portalu

--> wstecz