Poniedziałek, 01 czerwca 2020 r. Imieniny Gracji, Jakuba, Konrada

Radni spotkają się podczas sesji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2020 r. / czwartek / o godz.12.00   w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Kcyni

z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.

4. 30-lecie Samorządu Terytorialnego – wystąpienia okolicznościowe, pokaz multimedialny.

5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kcynia w 2019

roku.

6. Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kcynia z  działalności jednostek OSP na terenie gminy Kcynia za 2019 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność porządku publicznego za rok 2019.

8. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym  oraz przedstawienie raportu o stanie Gminy Kcynia za rok 2019.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kcyni – zał. 1,

2) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kcyni – zał. 2,

3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów     komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za   uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi    – zał. 3,

4) określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od     właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi – zał. 4,

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych   stanowiących własność Gminy Kcynia – zał. 5.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji

  Przewodniczący   Rady Miejskiej w Kcyni

    /  Jan Kurant /

 

--> wstecz