Środa, 20 stycznia 2021 r. Imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana

REKRUTACJA do projektu „Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim”

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna
i zawodowa w powiecie nakielskim”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkańców powiatu nakielskiego poprzez organizację działań o charakterze społecznym
i zawodowym.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

–     spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym – stworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR) dla uczestnika,

–     trening motywacyjny,

–     zgodnie ze wskazaniami w IŚR: terapia uzależnień, socjoterapia, terapia psychologiczna, resocjalizacja, siłownia z trenerem personalnym lub spotkania ze stylistką,

–     grupowe działania z zakresu aktywizacji społecznej: wyjazd do kina do Bydgoszczy, wyjście na kręgle, wyjazd do teatru, wycieczka do Torunia,

–     kursy/szkolenia/warsztaty podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje i/lub wiedzę i/lub umiejętności zawodowe,

–     warsztat z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), warsztat z zakresu autoprezentacji, wizyty studyjne w spółdzielni socjalnej, pośrednictwo pracy (pomoc w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, towarzyszenie uczestnikowi w trakcie rozmowy oraz omówienie jej przebiegu).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

KRYTERIA REKRUTACJI:
A. Kryteria dostępowe:
1. Uczestnik projektu jest osobą pełnoletnią mieszkającą na terenie powiatu nakielskiego.

2. Uczestnik należy do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, w przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymagane jest orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja.

3. Uczestnik jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo – wymagane jest zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub oświadczenie uczestnika o byciu osobą bierną zawodowo z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
4. Uczestnik nie jest /nie był uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023.

B. Kryteria punktowe:
1. Status osoby długotrwale pozostającej bez pracy (powyżej 6 m-cy) – 2 punkty,
2. Wiek uczestnika 25-34 (młody bezrobotny) – 2 punkty.

Planowana liczba uczestników projektu: 15 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie i formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami znajdującymi się:

–     na stronie www.biorezycie.mastermind.edu.pl/dokumenty/,

–     w biurze projektu mieszczącym się w Kołaczkowie przy ul. Ułańskiej 9a,

–     w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie,

–     w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni,

–     w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle,

–     w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy,

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadkach.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście do biura projektu w Kołaczkowie lub pocztą na adres korespondencyjny:
ALFABIZNES Wojciech Elszyn, ul. Toruńska 52/34, 86-050 Solec Kujawski do dnia 15.02.2021 r.

Wnioskodawca oferuje też wsparcie w dostarczaniu formularzy, nawet poprzez osobiste odwiedzenie zainteresowanych.

Biuro projektu w Kołaczkowie czynne jest we wtorki w godzinach 11.30 – 12.30.

Jednocześnie informujemy o otwartych spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:

–     21 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 w Pracowni Biznesu przy ul. Gimnazjalnej 4 w Nakle nad Notecią,

–     25 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Dziewierzewie.

Miejsca spotkań dostosowane będą do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o zgłoszenie takiej informacji w celu odpowiedniego przygotowania miejsc spotkań.


Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Barbara Przybylska
tel.: 515 821 224
adres e-mail: koordynator@fictomercial.pl

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość realizowanego projektu: 127 651,60 zł, w tym: 121 015,44 zł ze środków EFS.

--> wstecz