Czwartek, 17 września 2020 r. Imieniny Franciszka, Lamberty, Narcyza

W ostatni czwartek odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Kcyni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 września  2020 r. / czwartek / o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Kcyni

z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja w zakresie gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy Kcynia.

6. Interpelacje i wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) nadania nazwy rondu w Kcyni – zał. 1,

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  działek nr 688/17 i 688/18 w Kcyni – zał. 2,

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Kcynia – zał. 3,

4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia – zał. 4,

5) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Dziewierzewie 118a/1,       stanowiącego własność Gminy Kcynia – zał. 5,

6) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni,    przy ul. Polnej – zał. 6.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

9. Zamknięcie obrad sesji.

      Przewodniczący    Rady Miejskiej w Kcyni

      /  Jan Kurant /

 

--> wstecz