Środa, 22 maja 2024 r. Imieniny Emila, Neleny, Romy

24 kwietnia odbędzie się już ostatnia sesja Rady Miejskiej tej kadencji.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. ( środa ) o godz.12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni za 2023 rok.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Kcynia za rok 2023.

7. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia za rok 2023.

8. Informacja o stanie i realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego, utrzymania  czystości i porządku oraz zieleni w Gminie Kcynia w 2023 roku.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok – zał. 1,

    2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024 – 2036 – zał. 2,

    3) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Kcynia – zał. 3,

    4) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kcynia – zał. 4.

11. Apel radnych Rady Miejskiej w Kcyni do Prezesa Rady Ministrów w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie i ogólnopolskiego strajku rolników.

12. Wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

14. Podsumowanie VIII kadencji Rady.

15. Zakończenie obrad sesji.

    Przewodniczący   Rady Miejskiej w Kcyni

                /  Jan Kurant /

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej BIP Gminy Kcynia https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Rada Gminy/Porządek sesji Rady Miejskiej

--> wstecz