Piątek, 24 maja 2024 r. Imieniny Joanny, Zdenka, Zuzanny

W czwartek sesja. Czy w Rada Miejska w Kcyni podejmie uchwały w sprawie likwidacji szkół?

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2023 r. ( czwartek ) o godz.12.00

 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXIX Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie

     międzysesyjnym.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok.

     1) przedstawienie przez Burmistrza Kcyni projektu uchwały budżetowej,

     2) zapoznanie z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów,

     3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały  budżetowej Gminy Kcynia na 2024 rok,

     4) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kcynia na 2024 rok,

     5) dyskusja,

     6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok – zał. 1.

7. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024 – 2036.

      1) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024 – 2036,

      2) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024 – 2036 – zał. 2.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

     1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok – zał. 3,

     2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023 – 2040 – zał. 4,

   3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2024 – zał. 5,

   4) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w  schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kcynia – zał. 6,

   5) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. bł.Marii Karłowskiej w Dobieszewie – zał. 7,

   6) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie – zał. 8,

   7) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie – zał. 9.

  9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji. 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                   Rady Miejskiej w Kcyni

                                                                                                                         /  Jan Kurant /

źródło. https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1284/158/porzadek-lxix-sesji-rady-miejskiej-w-kcyni.html

--> wstecz