Sobota, 20 lipca 2024 r. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Analiza stanu gospodarki odpadami – przyczyny podniesienia opłat za śmieci

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia wykazała zagrożenia jakie wiążą się z funkcjonowaniem tego systemu. Najważniejszym  zagrożeniem jest brak bilansu finansowego systemu i pogłębiający się deficyt, który za 2014 rok wyniósł 64 860,63 zł, natomiast od stycznia do końca kwietnia bieżącego roku deficyt systemu wyniósł 52.906,05 zł. Powyższa sytuacja wiąże się z tym, iż Gmina musi dokładać z pozostałych zaplanowanych zadań w budżecie do wydatków systemu gospodarowania odpadami, który w myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) powinien się samofinansować. Ponadto wspomniana analiza wykazała kolejne realne zagrożenie jakim jest nieosiągnięcie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów selektywnych jakie gmina musi osiągnąć w kolejnych latach. Rosnące poziomy tego odzysku nakłada na gminę art. 3b wspomnianej wyżej ustawy oraz akty wykonawcze Ministra Środowiska wydane na jego podstawie, zgodnie z którymi gmina jest obowiązana do 31 grudnia 2020 r. „osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo”. Za 2013 r. w gminie Kcynia poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 10,9 % – na wymagane 12 %, za 2014 r. wyniósł 15,5 % – na wymagane 14 %. Do końca 2015 roku poziom odzysku tych odpadów musi wynieść 16 %.

Burmistrz Kcyni dbając o dalsze prawidłowe funkcjonowanie całego systemu zaproponował Radzie Miejskiej w Kcyni zmianę obowiązujących stawek opłat w celu zbilansowania systemu i wstrzymaniu dalszego pogłębiania się deficytu.

Zgodnie z przedstawioną Radnym analizą finansową samofinansowanie się systemu  przy założeniu że 30 % społeczeństwa zmieni decyzję po zmianie stawek i zacznie segregować odpady, jest możliwe, gdy stawki opłat wynosić będą 12,55 zł za segregację odpadów i 19,00 zł za brak segregacji. Zaproponowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zróżnicowane w ten sposób aby zwiększyć różnicę pomiędzy opłatą za zbieranie odpadów w sposób selektywny i nieselektywny, co ma wpłynąć mobilizująco na społeczeństwo gminy do zmiany deklaracji i wyższego poziomu segregacji w Gminie w kolejnych miesiącach. Obecnie ta różnica wynosi tylko 4,50 zł, po uchwaleniu przez Radę stawek ustalonych na wspólnej komisji (12 zł –segregowane i 19 zł – niesegregowane) – różnica wyniesie 7 zł.

Rada Miejska w Kcyni  uznała zasadnym zmienić stawki opłat za zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jak stanowi art. 6k ust. 1 oraz 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska w drodze uchwały zobowiązana jest w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do wybranej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 6k ust.2 ww. ustawy, Rada Miejska w Kcyni ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie analizy finansowej gospodarki odpadami w gminie biorąc pod uwagę:

– liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę;

– ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

– koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (łącznie z punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych);

– przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Na podstawie ust.2a i art.6k ww. ustawy „rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca.” Ustawodawca ustalił przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w wysokości 1299 zł, do czasu ogłoszenia go przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ponadto postanowienia art.6k ust.3 nakazują Radzie Miejskiej określić wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiana uchwały w sprawie podniesienia stawek opłat nie jest spowodowana faktem niewpłacania przez mieszkańców należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, bo zgodnie z ww. ustawą ordynacji podatkowej w stosunku do takich osób jest prowadzona windykacja. Podwyżka opłat spowodowana jest brakiem bilansowania się systemu wynikającego z rosnących kosztów systemu.

Z całą analizą stanu gospodarki odpadami za 2014 r. zapoznać się można tutaj – http://www.kcynia.bip.net.pl/?c=548

Informacja: UM w Kcyni

--> wstecz