Sobota, 22 czerwca 2024 r. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Czy wszyscy radni zagłosują za likwidacją szkół? Oglądaj NA ŻYWO

W najbliższy czwatrek odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Kcyni. Posiedzenie to już teraz wzbudza wiele kontrowersji, gdyż w porządku podejmowanych uchwał są projekty uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji szkół podstawowych w Sipiorach, Rozstrzębowie i Palmierowie. Czy powtórzy się sytuacja sprzed kilku lat i w ramach protestu na sesji pojawią się rodzice uczniów szkół wiejskich?

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady.

4) Ogłoszenie wyników konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2018 Gminy Kcynia.”

5) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

6) Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

7) Interpelacje radnych.

8) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przeniesienia kształcenia w zawodzie technik ekonomista z Technikum Ekonomicznego w Kcyni do Technikum Informatycznego w Kcyni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni oraz zmiany nazwy Technikum Informatycznego w Kcyni w Technikum w Kcyni – zał. 1,

2) wyłączenia Technikum Ekonomicznego w Kcyni z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni – zał. 2,

3) likwidacji Technikum Ekonomicznego w Kcyni – zał. 3,

4) rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni – zał. 4,

5) włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni – zał. 5,

6) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach – zał. 6,

7) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie – zał. 7,

8) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie – zał. 8,

9) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania – zał. 9,

10) ustalenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – zał. 10,

11) zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Kcynia – zał. 11,

12) uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej w Kcyni – zał. 12,

13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Sipiorach, stanowiącej własność Gminy Kcynia – zał. 13,

14) wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Smogulecka Wieś, gm. Kcynia – zał. 14,

15) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni, przy ul. Polnej – zał. 15,

16) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia – zał.16,

17) zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia – zał. 17,

18) przystąpienia Gminy Kcynia do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich – zał. 18.

9) Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

10) Głosy mieszkańców gminy.

11) Odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia przewodniczących i mieszkańców gminy.

12) Zamknięcie obrad sesji.

źródło: BIP Kcynia

--> wstecz