Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Górki Zagajne chcą odrębnego sołectwa

Do naszej redakcji przyszedł list od mieszkańców Górek Zagajnych z prośbą o publikację. Jest to list skierowany do burmistrza Kcyni Marka Szarugi w sprawie utworzenia dwóch odrębnych sołectw, Górki Zagajne i Górki Dąbskie. Przychylamy się do prośby i poniżej publikujemy otrzymany list.

Górki Zagajne  02.04.2015r.

Burmistrz Kcyni

Rada Miejska w Kcyni

Mieszkańcy wsi Górki Zagajne wnioskują o rozdzielenie sołectwa Górki Zagajne i utworzenie dwóch odrębnych sołectw Górki Zagajne  i Górki Dąbskie.

Uzasadnienie

Sołtys sołectwa Górki Zagajne na zebraniu 24.03.2015r. na którym ponownie został wybrany na to stanowisko powiedział, cyt.: „wieś Górki Dąbskie była przez lata pomijana”, oraz zapewnił, że dopiero teraz doczeka się ona inwestycji i inicjatyw. Wypowiedź ta wywołała aplauz ze strony mieszkańców Górek Dąbskich. Wypowiedź tę lokalne media podały do publicznej wiadomości.

W ocenie mieszkańców wsi Górki Zagajne wypowiedź ta jest nieprawdziwa, na potwierdzenie czego przytaczamy następujące fakty: cztery lata temu na pierwszym zebraniu nowo wybranego sołtysa p.Tomasza Osiala i Rady Sołeckiej pierwszym wnioskiem złożonym przez Radę Sołecką i przyjętym wspólnie z sołtysem było przeznaczenie całej sumy w kwocie 5000 zł. przeznaczonej na zakup kamienia w celu poprawienia stanu dróg w sołectwie na naprawę drogi dojazdowej do gospodarstwa p.Walerego Pilarczyka, mieszkańca Górek Dąbskich. O naprawę tej drogi p.Pilarczyk wnioskował wiele lat. Wniosek ten został zrealizowany. Pan Pilarczyk wnioskował również o wykonanie oświetlenia jego zabudowań, oraz zabudowań innych mieszkańców wsi Górki Dąbskie. Inwestycja została zrealizowana. Będą wykonane jeszcze dwa punkty świetlne, które nie były ujęte w planie. Akceptując potrzebę budowy chodnika w centrum Górek Dąbskich, z funduszu sołeckiego przeznaczono 5000 zł na 2014 r na zakup kostki brukowej i wykonanie dokumentacji, na rok 2015 również przeznaczono 5000 zł na zakup kostki brukowej. Z inicjatywy organizacji pozarządowej działającej w Górkach Zagajnych,  został złożony wniosek na wykonanie sćieżki rowerowej, łączącej wsie Górki Zagajne  i Górki Dąbskie. W zbieranie podpisów popierających wniosek, zaangażowani byli zarówno mieszkańcy wsi Górki Dąbskie jak i mieszkańcy Górek Zagajnych. Wniosek został złożony w Starostwie Powiatowym w Nakle, w Powiatowym Rejonie Dróg Publicznych w Nakle oraz na ręce radnego powiatu nakielskiego p.Bagnerowskiego.

Należy dodać, że w czasie kadencji sołtysa p.Jana Filipka, droga w centrum Górek Dąbskich jak i do p.Pilarczyka była kilkakrotnie utwardzona kamieniem. Corocznie pracowała na drogach sołectwa równiarka. Poczyniono także starania w utworzenie boiska sportowego w Górkach Dąbskich. Gdy zarosło trawą, nikt o nie nie dbał.

Wszystkie wydarzenia kulturalne, wszelkie projekty, imprezy integracyjne: Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki, Gwiazdka, projekty realizowane przez KPSK koło Górki Zagajne zawsze organizowane były przy współudziale mieszkańców wsi Górki Dąbskie, oraz mieszkańców całego sołectwa. Czy wszystkie te prace i inicjatywy to pomijanie wsi Górki Dąbskie?

Intencją organizacji, stowarzyszeń, Rady Sołeckiej i w co wierzyliśmy sołtysa, działających w sołectwie było wspólne dobro. Swoją wypowiedzią sołtys sołectwa Górki Zagajne p.Tomasz Osial zdyskredytował bezinteresowną pracę wszystkich zaangażowanych w różne projekty osób, również własną. Nadmienić należy, że społeczeństwo Górek Zagajnych podejmowało i podejmuje wiele inicjatyw, począwszy od projektu rozbudowy świetlicy, przy której wszystkie niefachowe prace wykonywali mieszkańcy w czynie społeczym. Z inicjatywy mieszkańcy wsi Górki Zagajne powstał wodociąg, oraz stelefonizowano wieś. Przy wszystkich tych projektach mieszkańcy pracowali w czynie społecznym. Z inicjatywy młodych mieszkańców wsi zrekultywowano isntniejące we wsi boisko sportowe, zrekultywowano teren pod biesiadnik i zbudowano go.W marcu 2014 roku uporządkowano teren w centrum wsi, w okolicy przystanku autobusowego. Obecnie młodzież pracuje na realizacją projektu pt.”Skwer św.Wawrzyńca – ocalić od zapomnienia”. Przy realizacji tych projektów pracowali tylko mieszkańcy wsi Górki Zagajne, a służą one wszystkim mieszkańcom sołectwa. Nikt z mieszkańców wsi Górki Dąbskie nigdy nie zgłosił chęci współpracy i uczestnictwa w pracach społecznych.

Działania mieszkańców Górek Dąbskich ograniczały się do zgłaszania potrzeb takich, jakich adresatem był Burmisztrz p.Marek Szaruga w dniu 24.03.2015r.- aby wskazać właściciela gruntów w celu wykoszenia znajdujących się w centrum wsi chwastów. Na sugestię, aby zająć się złym stanem znajdującej się w Górkach Dąbskich figury św.Rocha dobiegł głos z sali cyt.: ,,Kuria się tym zajmuje”. Kolejny raz podnoszono także chęć odłaczenia się wsi Górki Dąbskie.

Być może ciągłe niezadowolenie z zakresu prac wykonywanych na terenie sołectwa w poszczególnych wsiach, to wynik odmiennych potrzeb, oczekiwań i mentalności mieszkańców wsi Górki Zagajne i Górki Dąbskie. Wieś Górki Dąbskie to wieś popegeerowska, większość mieszkańców pracuje poza rolnictwem. Mieszkańcy Górek Zagajnych to głównie rolnicy pracujący we własnych gospodarstwach.

W  Statucie Gminy Kcynia w Rozdziale III Jednostki pomocnicze  gminy paragraf 9.1. w punkcie 3 czytamy: „Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien uwzględnić w szczególności: naturalne uwarunkowania przestrzenne, funkcjonowanie i wykorzystanie istniejących urządzeń komunalnych, obiektów kulturalnych i sportowych, oświatowych oraz istniejących więzi między mieszkańcami.”

W ocenie mieszkańców wsi Górki Zagajne tej więzi nie ma, a społeczność wsi Górki Dąbskie reprezentuje postawę wyłącznie roszczeniową. Uważamy, że aby społeczeństwa się rozwijały, należy dać im nie rybę, lecz wędkę.

Wobec przedstawionych argumentów składamy wniosek o rozdzielenie sołectwa Górki Zagajne i podział na dwa odrębne sołectwa Górki Zagajne i Górki Dąbskie. Sołectwo Górki Zagajne zyska swobodę działania, a sołectwo Górki Dąbskie tak często deklarowaną, lecz niepopartą żadnymi staraniami samodzielność. Wierzymy, że rozdział sołectw będzie dobrze służy rozwojowi obu wsi.

Do wiadomości:

– Burmistrz Kcyni

– Rada Miejska

– Lokalne media

 

--> wstecz