Sobota, 22 czerwca 2024 r. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Informacja MGOPS o szkolnym stypendium i zasiłku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016 można odbierać w siedzibie MGOPS w Kcyni pok. nr 8.

Informacje w sprawie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego udzielane są również drogą telefoniczną pod numerem telefonu:
(52) 342-87-50 (Barbara Górzyńska, Agnieszka Kowalska).

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać do 15.09.2015 r.

W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy składać w terminie do dnia 15.10.2015 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł, natomiast od 1 października 2015 r. niż 514,00 zł.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne,
  • zasiłek szkolny.

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, ale nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
    Warunki udzielania stypendium szkolnego:
  5. Uczeń musi na stałe zamieszkiwać na terenie Gminy Kcynia
  6. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) – 456,00 złotych netto na osobę.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności w razie klęski żywiołowej, bądź zdarzenia losowego powodującego istotny uszczerbek materialny, w razie śmierci rodzica lub opiekuna, utraty źródła utrzymania lub mieszkania, nagłej i ciężkiej choroby uprawnionego, rodzica lub opiekuna (jedno zdarzenie – jeden zasiłek).

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

źródło: MGOPS w Kcyni

POBIERZ zasiłek szkolny 2015     wniosek styp.2015

--> wstecz