Środa, 22 maja 2024 r. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Informacja o działaniach związanych z porządkowaniem lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zdewastowanych i uszkodzonych na skutek nawałnicy

 Starosta Nakielski sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa   o powierzchni 2466 ha. Są to lasy będące własnością osób fizycznych, podmiotów mających osobowość prawną prowadzących działalność gospodarczą, gmin i parafii.

11 sierpnia 2017 r. przez powiat nakielski przeszła nawałnica, która przyniosła wielkie straty między innymi w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W związku z czym Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, po dokonanej inwentaryzacji lasów, wydało 166 decyzji nakazujących uporządkowanie zdewastowanych powierzchni leśnych. Suma zrębów sanitarnych we wszystkich gminach powiatu wynosi ponad 400 ha. W poszczególnych gminach przedstawia się to następująco:

  • Gmina Nakło nad Notecią            – 241,81 ha
  • Gmina Szubin                                   – 43,03 ha
  • Gmina Kcynia                                    – 20,9 ha
  • Gmina Mrocza                                  – 73,43 ha
  • Gmina Sadki                                      – 22,91 ha

Poza tym spora powierzchnia lasów uległa uszkodzeniu, w których należy wykonać cięcia sanitarne, polegające na usunięciu wiatrowałów i wiatrołomów, występujących pojedynczo lub         w niewielkich grupach. Powierzchnia uszkodzonych lasów we wszystkich gminach to ponad 500 ha     i tak:

  • Gmina Nakło nad Notecią            – 53,61 ha
  • Gmina Szubin                                   – 286,36 ha
  • Gmina Kcynia                                    – 157,63 ha
  • Gmina Mrocza                                  – 19,9 ha
  • Gmina Sadki                                      – 19,45 ha

Decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. (znak: ZG.750.2.2017) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zostały uruchomione środki z funduszu leśnego w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, związanego z lasami zdewastowanymi na terenie gmin objętych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r.             w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Pomoc dotyczy wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Decyzja określa procedury związane z udzielaniem pomocy właścicielom lasów. Wsparciu finansowemu podlegają zdewastowane powierzchnie leśne, które zostały uprzątnięte, a czynności te są potwierdzone podczas oględzin przeprowadzonych przez pracowników właściwego nadleśnictwa. Wyżej wymieniona decyzja zobowiązała również Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych           w Toruniu do ustalenia tabeli stawek wyjściowych do obliczania kwot środków pomocowych, wyliczanych jako iloczyn powierzchni uprzątniętego lasu i stawki jednostkowej. W dniu 9 października 2017 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wydał decyzję, znak: ZG.0210.2.2017, w której określone zostały stawki za uporządkowanie 1 ha zredukowanej powierzchni zdewastowanego lasu. W wyniku tej decyzji 15 września 2017 r. zostały podpisane umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim, a właściwymi nadleśniczymi w sprawie pośredniczenia         w przekazywaniu środków za uporządkowanie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Wydział Środowiska zaangażowany został w przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej                w związku z możliwościami otrzymania środków z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych za uporządkowanie zdewastowanych lasów. Między innymi zorganizowano spotkania w poszczególnych gminach z właścicielami, gdzie informowano ich o sposobie postępowania w lasach klęskowych oraz informowano o procedurach otrzymania wsparcia finansowego rekompensującego koszty związane   z uporządkowaniem zdewastowanych powierzchni leśnych. Doradzano w jakiej kolejności przystępować do prac w lasach klęskowych. Poruszano sprawy zbytu drewna, wykonywania czynności związanych z cechowaniem drewna oraz zasad zachowania bezpieczeństwa w trakcie prac związanych z pozyskiwaniem drewna.

Do Wydziału Środowiska właściciele lasów zobowiązani byli składać oświadczenia, informujące   o gotowości do uporządkowania lasów, tj. dokonania zrębów z przyczyn sanitarnych części lub całego lasu, w celu zapewnienia i kształtowania bezpieczeństwa publicznego terenu. Na podstawie złożonych oświadczeń wydano 166 decyzji nakazujących uporządkowanie zdewastowanych powierzchni leśnych.

Do 30 stycznia 2019 r. Starostwo Powiatowe zawarło 65 umów o wypłatę wynagrodzenia za uporządkowanie lasu (wyręczenie administracji publicznej) w celu kształtowania bezpieczeństwa publicznego z właścicielami lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie protokołów otrzymanych z właściwego nadleśnictwa, potwierdzających uporządkowanie lasów. Zawarto umowy na kwotę 597 130,00 zł. i jest to wynagrodzenie dla właścicieli lasów za dopełnienie obowiązku wykonania zrębu sanitarnego, zgodnie z wydaną decyzją. Wynagrodzenie jest jednorazowe i zostało wyliczone dla każdego właściciela lasu w protokole z oględzin potwierdzających uporządkowanie lasu. Kwota, na którą zostały zawarte umowy jest przekazywana właścicielom lasów jako świadczenie, tj. wynagrodzenie za wyręczanie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. Otrzymywane przez właścicieli lasów środki finansowe nie podlegają obciążeniom podatkowym, zgodnie z wydanym Rozporządzeniem Ministra Finansów    z dnia 30 listopada 2018 r. mówiącym o zmianie rozporządzenia zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa do dnia 31 grudnia 2021 r.

Właściciele lasów zdewastowanych zostali zobowiązani w otrzymanych decyzjach do przekazania informacji o zakończeniu prac porządkowych do Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. W przypadku niewykonania zrębów sanitarnych w określonym   w decyzji terminie właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać nowe decyzje z nowym terminem uporządkowania lasu. W tym celu powinni złożyć wyjaśnienie dotyczące przyczyn niewykonania decyzji w terminie. Jednocześnie zobowiązani są przedłożyć ponowne oświadczenia o gotowości do uporządkowania lasu,                     tj. dokonania zrębu z przyczyn sanitarnych części lub całego lasu. Wszelkie zapytania w tej sprawie można składać w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Nakle Nad Notecią, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 w pokoju nr 4 (budynek B) w godz. od 7.00 do 15.00.

Opracował: Sebastian Łabich

Wydział Środowiska, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

Zdjęcie: Adrian Prusakowski

--> wstecz