Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Komenda Powiatowa PSP w Nakle poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko w Korpusie Służby Cywilnej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not. poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko w Korpusie Służby Cywilnej

specjalista

do spraw: finansów

wymiar etatu: 1

w Sekcji Finansów

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W NAKLE NAD NOTECIĄ

ADRES URZĘDU:

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 1. STRAŻACKA 3

89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu. Z pracą na stanowisku związane są wyjazdy służbowe, szkolenia, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca szczególnej koncentracji. Praca wymagająca sprawności rąk w wymuszonej pozycji. Praca przed monitorem komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca dobrej ostrości wzroku.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: w siedzibie urzędu występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osób niepełnosprawnych – brak windy, pomieszczenia biurowe znajdują się na drugim piętrze, brak dostosowanych toalet. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • naliczanie i wypłata uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz innych przysługujących im świadczeń,
 • regulowanie płatności bezgotówkowych,
 • dokonywanie kontroli formalno – rachunkowej dowodów księgowych,
 • realizowanie gospodarki kasowej, prowadzenie rozliczeń gotówkowych,
 • rozliczanie kartotek magazynowych w ujęciu wartościowym,
 • rozliczanie delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników, wypłata należności,
 • sporządzane deklaracji, zgłoszeń i raportów do ZUS w programie „Płatnik”, rozliczanie podatków od osób fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji członków i rozliczanie operacji finansowych Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne,
 • staż pracy: co najmniej 2. letnie, potwierdzone pisemnie, zatrudnienie na stanowisku związanym z rozliczaniem płac,
 • znajomość programu obsługującego deklaracje, zgłoszenia i raporty do ZUS („Płatnik”),
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • znajomość pakietu MS Office i obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, przepisów
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów dotyczących ubezpieczeń ZUS,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, działania w sytuacjach stresowych, analitycznego myślenia,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • znajomość systemów komputerowych: finansowego i płacowego Fortech, kadrowo – płacowego WFGang,
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ustawy o Służbie Cywilnej,
 • systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny, podpisane własnoręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowego/staż pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą do: 21.02.2020 roku
 • decyduje data wpływu oferty do urzędu, nie data stempla pocztowego,
 • miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Strażacka 3

89-100 Nakło nad Notecią

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w służbie cywilnej ”.

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie przeprowadzony w trzech etapach:

 1. weryfikacja dokumentów: sprawdzenie złożonych ofert, wykluczenie z dalszej procedury ofert niekompletnych i niespełniających określonych wymogów niezbędnych.
 2. test kompetencji: pisemny i praktyczny.
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek
z etapów naboru, powoduje wykluczenie z dalszego postępowania. Osoby zakwalifikowane do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie.

Zatrudnienie na czas określony 12 miesięcy, z możliwością późniejszego przedłużenia umowy na czas nieokreślony. Przewidywane wynagrodzenie brutto, wynikające z iloczynu kwoty bazowej i mnożnika: 3.000,00 zł (wyn. zasadnicze) + dodatek za staż pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 523867047.

KLAUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby procesu rekrutacji

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przpływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Strażacka 3.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Strażacka 3, email: iod_naklo@kujawy.psp.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Centrum Medycyny Pracy S.C. A. Cieślak, I. Urbańska – Kurek w Bydgoszczy
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.
   z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym
  z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć
  w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Komenda Powiatowa PSP w Nakle nad Notecią

--> wstecz