Niedziela, 14 lipca 2024 r. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Kontrola właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków na TERENIE MIASTA KCYNIA

W przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek się do niej przyłączyć. Jedyna możliwość odstąpienia od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W myśl  art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Nadzór nad realizacją obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości, regulowanych wyżej wymienionymi przepisami sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku, podlegającą egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji. 

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie MIASTA KCYNI proszeni są o dostarczenie informacji o posiadanej oczyszczalni ścieków, kopii faktury oraz umowy zawartej z przedsiębiorcą  w zakresie opróżniania osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Kcyni, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ul. Dworcowa 8, tel. 52 589 37 20 w. 302. 

źródło. kcynia.pl

--> wstecz