Sobota, 22 czerwca 2024 r. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia

Zarządzenie Nr 166.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), uchwały Nr XXXIX/315/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 33, poz. 537 ze zm.) oraz uchwały Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Kcynia na 2024 rok, uchwały nr LXIX/517/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024-2036

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane wynikające z zagrożenia zabytku dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Kcynia – ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin składania wniosków wyznaczony zostaje do dnia 21 grudnia 2023  r.

§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kcyni, na stronie internetowej www.kcynia.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kcyni. 

§ 4. Wyniki ogłoszonego konkursu ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kcyni, na stronie internetowej www.kcynia.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kcyni. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Burmistrza Kcyni

Wojciech Niemczyk 

--> wstecz