Środa, 21 lutego 2024 r. Imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w tym roku

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2023 r. ( czwartek ) o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LVI Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Kcyni za 2022 rok.

6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni za 2022 rok.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok – zał.1,

   2) ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023 – zał. 2,

   3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 

       rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023″ – zał. 3,

   4) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego    

       w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – zał. 4,   5) zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – zał. 5,

   6) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę   

       Kcynia – zał. 6,

   7) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia –   

       zał. 7,

    8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Grocholinie – zał. 8,

    9) zniesienia formy ochrony z jednego drzewa wchodzącego w skład grupowego pomnika przyrody pn.   „Aleja przydroża złożona z 400 drzew” rosnącego na działce nr 199 – obręb Grocholin, gmina Kcynia –          zał. 9,

  10) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Kcynia do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców – zał. 10.   9. Wolne wnioski.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

 11. Zakończenie obrad sesji.

  Przewodniczący   Rady Miejskiej w Kcyni

   /  Jan Kurant /

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej www.bip.kcynia.pl w zakładce Rada Miejska w Kcyni

/ porządek sesji i projekty uchwał.              

źródło: kcynia.pl

--> wstecz