Środa, 22 maja 2024 r. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Kcynia w związku z epidemią COVID-19

Burmistrz Kcyni informuje, że w związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2), pragnie skierować pomoc do Przedsiębiorców, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 i 565 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566 i 577).  Rozporządzenie ogranicza funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.
Burmistrz Kcyni umożliwia Przedsiębiorcom skorzystanie z ulg w regulowaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Pomoc ma na celu ograniczenie uciążliwości wynikających z sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się Przedsiębiorcy, a w szczególności prowadzący działalność gospodarczą, ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania, m.in.:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 •  związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
 •  twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
 •  związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 •  związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
 •  związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
 •  związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
 •  związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),
 •  związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),
 •  usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności  w podklasie 96.04.Z.),
 • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238)

lub prowadzący handel detaliczny:

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 •  sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową.

 

Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych  poprzez:

 1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 2.  odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 3.  umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Przedsiębiorca, który poniósł  straty oraz którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem,  wraz z wnioskiem powinien złożyć wymagane dokumenty, których wzory znajdują się poniżej:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – załącznik nr 1,
 2. Oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis  – załącznik nr 3
 4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis  – załącznik nr 4

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji finansowej Przedsiębiorcy z tytułu wystąpienia pandemii COVID-19. Przez pogorszenie sytuacji finansowej rozumie się spadek sprzedaży towarów i/lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W celu udokumentowania pogorszenia się sytuacji finansowej należy załączyć potwierdzone przez Podatnika za zgodność z oryginałem zestawienia przychodów i kosztów (dochodów i wydatków) z ewidencji księgowej za w/w okresy.

 

Informuję, iż w okresie panowania pandemii COVID-19 nie będą prowadzone postępowania egzekucyjne z tytułu niezapłaconych w terminie rat podatków lokalnych i należności cywilnoprawnych dla Przedsiębiorców. Jednocześnie informujemy, iż Przedsiębiorcy, u których na skutek pandemii COVID-19 wystąpiło zaburzenie płynności finansowej, powinni wnioskować o pomoc dopiero w momencie realnej możliwości oszacowania spadku ich obrotów. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa – można procedować jedynie wnioski o umorzenie zaległości podatkowej, a więc rat podatków, których termin płatności upłynął.
Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

 

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia.

Uwaga!
Ze względu na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się przewiduje się dostarczanie wniosków do skrzynki znajdującej się w wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni przy ul. Rynek 34.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Organ podatkowy dąży do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do organu podatkowego. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia Stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 139-140 ustawy Ordynacja podatkowa). Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie zgodnie z art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od ww. zasady, gdy decyzja w całości uwzględnia żądanie Strony.

Burmistrz Kcyni informuje, iż zgodnie z art. 15 j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 374)  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa wart.71ust.1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

źródło: http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/pomoc-dla-przedsiebiorcow-z-terenu-gminy-kcynia-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19/

--> wstecz