Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

Porządek i projekty II sesji Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029

Znak :  ROO.0002.2.2024                                                                                                                                                                    

                    Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2024 r. ( środa ) o godz.13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Złożenie ślubowania przez radnego.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

5. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o realizacji podjętych zadań inwestycyjnych na terenie gminy Kcynia.

7. Ocena aktualnej sytuacji demograficznej na terenie gminy Kcynia.

8. Raport o stanie Gminy Kcynia za rok 2023.

8. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1) powołania Komisji Rewizyjnej – zał. 1,

  2) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – zał. 2,

  3) określenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni, ich składu osobowego oraz przedmiotu działania – zał. 3.

  4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok – zał. 4,

  5) przyjęcia do realizacji na lata 2024 – 2026 projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 – zał. 5,

  6) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kcynia do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich – zał. 6,

  7) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin – zał. 7,

  8) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kcyni – zał. 8,

  9) zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy  Kcynia położonych w Stalówce, w obrębie geodezyjnym Karmelita – zał.9,

10) wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w Kcyni, przy ul. Młyńskiej 7 – zał. 10,

11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia – zał. 11.

11. Wolne wnioski.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.

 Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Kcyni

                   /  Zbigniew Witczak /

--> wstecz