Niedziela, 14 lipca 2024 r. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Porządek i projekty III sesji Rady Miejskiej w Kcyni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2024 r. ( czwartek) o godz.13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kcynia za rok 2023.

   1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Kcynia za rok 2023,

   2) debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Kcynia za rok 2023,

   3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni wotum zaufania – zał. 1.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2023 i informacji o kształtowaniu    

    się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

   1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2023,

   2) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Kcynia za rok 2023,

   3) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o  

       przedłożonym przez Burmistrza Kcyni sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2023 rok

       wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

    4) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie wniosku o udzielenie

        absolutorium Burmistrzowi Kcyni za rok 2023,

    5) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku

        Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kcyni z wykonania budżetu za rok 2023,

    6) dyskusja,

    7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania   

        budżetu Gminy Kcynia za rok 2023 – zał. 2,

    8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni absolutorium z tytułu wykonania budżetu

        za 2023 rok – zał. 3.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) zmiany uchwały w sprawie określenia liczby członków stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni, ich    

        składu osobowego oraz przedmiotu działania – zał. 4,

    2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok – za. 5,

    3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024 – 2036 – zał. 6,

    4) zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Kcynia – zał. 7,

     5) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia oraz

         określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2024 roku – zał. 8,

     6) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – zał. 9.

  9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

  Przewodniczący  Rady Miejskiej w Kcyni

            /  Zbigniew Witczak /

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej BIP Gminy Kcynia https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Rada Gminy/Porządek sesji Rady Miejskiej

--> wstecz