Wtorek, 05 grudnia 2023 r. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Potulice: Postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2023 rok

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2023 rok

Nabór 4/2023

1,6,13, 20, 27 marzec 2023 roku3,11,17, 24 kwiecień 2023 roku
8,15, 22, 29 maj 2023 roku5,12,19, 26 czerwiec 2023 roku
3,10,17, 24 lipiec 2023 roku1,7,14,21,28 sierpień 2023 roku
4,11,18, 25 wrzesień 2023 roku2,9,16,23,30 października 2023 roku
6,13, 20, 27 listopada 2023 roku4,11,18 grudzień 2023 roku

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

 • służba w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • służba z bronią palną,
 • wymagane wykształcenie co najmniej średnie.
JednostkaIlość etatówMiejsce składania dokumentacji.
Zakład Karny w Potulicach3Zakład Karny w Potulicach Aleja Parkowa 1 89-120 Potulice Email: zk_potulice@sw.gov.pl Telefon: 52 587 44 33 Fax: 52 58 74 400

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

 • służba w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności
 • wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego.
JednostkaIlość etatówMiejsce składania dokumentacji
Zakład Karny w Potułicach1Zakład Karny w Potułicach Aleja Parkowa 1 89-120 Potulice Email: zk_potulice@sw.gov.pl Telefon: 52 587 44 33 Fax: 52 58 74 400

MŁODSZY ASYSTENT (FARMACEUTA) SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

służba w systemie jednozmianowym,

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku farmacja oraz posiadanie prawa do wykonywania zawodu.
JednostkaIlość etatówMiejsce składania dokumentacji
Zakład Karny w Potułicach1Zakład Karny w Potułicach Aleja Parkowa 1 89-120 Potulice Email: zk_potulice@sw.gov.pl Telefon: 52 587 44 33 Fax: 52 58 74 400

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO

 • służba w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalizacji mającym zastosowanie w resocjalizacji (w szczególności: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, pedagogika, psychologia).
JednostkaIlość etatówMiejsce składania dokumentacji
Zakład Karny w Potulicach1Zakład Karny w Potulicach Aleja Parkowa 1 89-120 Potulice Email: zk_potulice@sw.gov.pl Telefon: 52 587 44 33 Fax: 52 58 74 400

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO

 • służba w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • wymagane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia,
JednostkaIlość etatówMiejsce składania dokumentacji
Zakład Karny w Potulicach1Zakład Karny w Potulicach Aleja Parkowa 1 89-120 Potulice Email: zk_potulice@sw.gov.pl Telefon: 52 587 44 33 Fax: 52 58 74 400

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO (KONSERWATOR)

 • służba w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
 • wykształcenie co najmniej średnie zawodowe: mile widziane: hydraulik, elektryk, technik budownictwa.
JednostkaIlość etatówMiejsce składania dokumentacji
Zakład Karny w Potulicach1Zakład Karny w Potulicach Aleja Parkowa 1 89-120 Potulice Email: zk_potulice@sw.gov.pl Telefon: 52 587 44 33 Fax: 52 58 74 400 

Oferujemy:

 • stabilne warunki służby
 • płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni
 • urlop dodatkowy wynikający ze stażu służby
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej
 • wyposażenie w niezbędne umundurowanie
 • wypłatę dopłaty do wypoczynku na każdego członka rodziny
 • wypłatę równoważnika za przejazd na koszt jednostki organizacyjnej
 • wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie i czyszczenie chemiczne
 • nagrody uznaniowe
 • nagrody jubileuszowe
 • dodatek za wysługę lat pracy i służby
 • dodatkowe nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim
 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby
 • urlopy dodatkowe
 • możliwość podjęcia bezpłatnych studiów na uczelni wyższej SWWS
 • dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji przydatnych na zajmowanym stanowisku.
 • Wymagania ogólne stawiane wszystkim kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega wraz z numerem telefonu 1 adresem e-mail kandydata (SKŁADANE DO JEDNOSTKI. W KTÓREJ CHCE SIĘ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ);
 • wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną;
 • świadectwa pracy lub służby ( kserokopie );
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne ( kserokopie );
 • kserokopia książeczki wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej

– jeśli kandydat podlega powszechnemu obowiązkowi obrony RP (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);

 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 • oświadczenie kandydata dot. RODO.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty
lub w wersji elektronicznej na adres podany dla danej jednostki organizacyjnej
w niżej wymienionym terminie:

do 7 lutego 2023 roku z dopiskiem „Nabór 4/2023″ –
decyduje data wpływu do jednostki.

w przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 7 lutego 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

z uwagi na panujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii zaleca się przesyłanie dokumentacji w formie elektronicznej lub przesyłki pocztowej na adres poszczególnych jednostek. Ewentualnie można dostarczyć dokumentację do dowolnej jednostki penitencjarnej. Na chwilę obecną test wiedzy przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia przebiegu poszczególnych etapów.

PEŁNE OGŁOSZENIE ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.SW.GOV.PL Rekrutacja – Oferty pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 587 44 33, 587 44 34

mł. chor. Joanna Wełniak  instruktor działu kadr Zakładu Karnego w Potulicach

--> wstecz