Wtorek, 05 grudnia 2023 r. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody wskaże osobę pełniącą obowiązki Burmistrza

Od nagłej śmierci Burmistrza Kcyni głośno mówi się teraz co z Gminą Kcynia? Czy będę przedterminowe wybory? Czy może funkcje pełniącego obowiązki burmistrza Kcyni będzie sprawował człowiek wskazany przez odpowiedni organ?

Po śmierci ŚP. Marka Szarugi ciężar kierowania gminą przejął wieloletni sekretarz gminy Kcynia, doświadczony samorządowiec Pan Rafał Heftowicz.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wskutek śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta jego mandat wygasa. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest sporządzona przez lekarza karta zgonu, na podstawie której właściwy urząd stanu cywilnego sporządza akt zgonu.– czytamy na prawo.pl

Wygaśnięcie mandatu wójta z powodu śmierci stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu na postawie odpisu aktu zgonu. Do tego momentu zmarłego zastępuje zastępca wójta, a w przypadku gdy zostało powołanych kilku zastępców, obowiązki przejmuje pierwszy zastępca, imiennie wskazany w zarządzeniu o powołaniu zastępców.

Od momentu uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu do czasu objęcia obowiązków przez nowego włodarza jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody, przekazany za pośrednictwem ministra administracji.

Ustawa o samorządzie gminnym mówi:

Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej
wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.

Najbliższe dni odpowiedzą nam na wiele pytań, które na dzień dzisiejszy pozostają bez odpowiedzi.

tekst i fot. Robert Koniec

źrodło. https://www.prawo.pl/samorzad/procedury-po-smierci-prezydenta-miasta,356803.html?fbclid=IwAR2EiVkVvYJZ0pteDAkPyrctgEie5AAPkTnBtmJd8FHrZ_F2z1B3JfpfpwE

--> wstecz