Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

Rozstrzygnięto konkurs na modernizację płyty rynku! Mamy zwycięzców!

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Kcyni Nr 50.2024 z dnia 8 marca 2024 r. na posiedzeniu wspólnym w dniu 20 marca 2024 r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu  na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji części rynku w Kcyni. Do konkursu zgłoszono łącznie 26 prac. Członkowie komisji oceniali je indywidualnie z wykorzystaniem kart oceny skupiając się m.in. na takich aspektach jak: atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania;  walory funkcjonalno-użytkowe i przestrzenne zaprojektowanego zagospodarowania m.in. wykorzystanie przyjaznych środowisku materiałów oraz zielonej infrastruktury; możliwość realizacji i ekonomika przyjętych rozwiązań.

Ogłaszając konkurs chcieliśmy uzyskać propozycje na zmianę designu przestrzeni publicznej w rynku poprzez m.in. uporządkowanie  terenów zielonych znajdujących się w centrum naszego miasta, fontanny czy miejsca trwałego upamiętnienia prof. Jana Czochralskiego. Pomysł  modernizacji rynku jest jeszcze pomysłem śp. Marka Szarugi Burmistrza Kcyni, dzięki staraniom którego gmina miała możliwość pozyskania na ten cel dofinansowania unijnego.  Organizując konkurs mamy możliwość poznania wszechstronnego podejścia do tematu ograniczonego tylko wyobraźnią autorów. Udało się to osiągnąć, gdyż prac zgłoszono w konkursie aż 26. Dużą liczbę prac można określić jako przykłady „dżungli w mieście”, część zgłoszonych prac oferowała z kolei „spokojną” ingerencję w istniejący układ. Udało się wybrać, zdaniem komisji, najciekawszą propozycję, która w przypadku realizacji będzie jeszcze modyfikowana i dostosowywana do m.in. obowiązujących przepisów. Oczywiście taka formuła konkursu o charakterze ogólnopolskim ma swój aspekt także promujący gminę  – podkreśla sekretarza komisji Anna Duda-Nowicka.

Zwycięska praca, nazwa przez autorów „KCYŃSKI DUCH” otrzymała 169 punktów. Przygotował ją zespół autorów:  Maja Bogus (Aleksandria Druga), Patrycja Olech (Gorlice) i Jakub Lewandowski (Warszawa). Przypomnijmy, że nagrodą w konkursie jest 10.000 zł brutto (w  przypadku zespołu autorów do podziału w równej części na każdego z członków zespołu).

Wyłoniona koncepcja kończy pewien etap związany z procesem wyłonienia wstępnej propozycji do inwestycji, która będzie realizowana w nowej kadencji. Decyzją już nowej Rady Miejskiej w Kcyni oraz Burmistrza Kcyni będzie kontynuacja zadania, na realizację którego Gmina Kcynia ma zagwarantowane środki finansowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BydOF). W budżecie na zadanie pn. Modernizacja płyty rynku w Kcyni została zaplanowana kwota 3 644 866,51 zł.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie przedstawiamy w załączniku pdf.

Założenia zwycięskiej koncepcji:

Koncepcja „Miasta w Krajobrazie – Krajobrazu w Mieście” inspiruje się pięknem otaczającej przyrody poprzez zastosowanie roślin charakterystycznych dla otwartych terenów rolniczych oraz obszarów podmokłych, które dodatkowo pełnią funkcję retencji wody w dobie walki z skutkami zmian klimatycznych, takimi jak deszcze nawalne oraz susze. Nowa roślinność Rynku to głównie niskie, łatwe w pielęgnacji gatunki rodzimej flory, odporne na zmienne warunki środowiskowe oraz przycinanie. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie spójnego, liniowego układu roślinności, który doskonale współgra z kompozycją pozostałych obszarów publicznych w Kcyni. Uzupełnienie stanowią nasadzenia bylin i krzewów zastępujące nieużytkowany oraz trudny i kosztowny w utrzymaniu trawnik przed Ratuszem. Wybrane gatunki są odporne na okresowe zalewanie, co dodatkowo przyczynia się do stworzenia systemów retencji wody pochodzącej z rynku oraz dachów sąsiadujących budynków.

Koncepcja „Miasta funkcjonalnego” dąży do stworzenia miejsca, które integruje otoczenie oraz różne funkcje wokół Rynku i na jego obszarze poprzez uporządkowanie przestrzeni za pomocą czytelnej kompozycji i ujednolicenia elementów wyposażenia o „prostej i nienarzucającej się formie”, nawiązujących stylem, kolorem i materiałem do otaczających budynków, jednocześnie stosując rozwiązania proekologiczne. Plac, będący sercem codziennego życia mieszkańców, powinien zaspokajać różnorodne potrzeby poprzez aranżację stref spotkań i wypoczynku o zróżnicowanym charakterze- od kameralnych aneksów do samotnego lub grupowego wypoczynku, po miejsca krótkotrwałego odpoczynku, a także przestrzenie dla lokalnej społeczności i organizacji wydarzeń oraz upamiętnienia istotnych dla Kcyni wydarzeń oraz postaci, takich jak profesor Jan Czochralski czy uczestnicy powstania wielkopolskiego.

Koncepcja „Miasta 15-minutowego” ma na celu usprawnienie i przyspieszenie przepływu użytkowników poprzez uporządkowanie systemu dróg i nadanie im różnych rang. Rynek, jako centrum miasta, powinien pełnić funkcje reprezentacyjne, gdzie plac przed ratuszem podkreśla charakter przestrzeni oraz całego miasta i stanowi scenerię wydarzeń ważnych dla społeczności, dlatego jego obszar został uporządkowany tak, aby w pełni wydobyć podniosłość tego miejsca. Uzupełnieniem układu są dwa chodniki umożliwiające szybkie poruszanie się w przestrzeni oraz dojście do kameralnych aneksów wypoczynkowych i miejsca spotkań z fontanną. W celu łatwej identyfikacji rangi dróg i placów, koncepcja zakłada wykorzystanie różnych typów materiałów i połączeń, które kolorystycznie i formą nawiązują do cennej architektury Kcyni. Dodatkowo, dzięki odpowiedniej budowie i rozwiązaniom technicznym zachowują proekologiczny charakter, m.in. pozwalają na bezpośrednią infiltrację wody w głąb profilu glebowego, co poprawia wilgotność powietrza, wpływając pozytywnie na mikroklimat przestrzeni.

Koncepcja „Miasta spójnego” łączy układ urbanistyczny i kompozycję z historią i kulturą regionu, integrując przestrzeń Rynku z Miastem. Inspiracją są cenne elementy, takie jak wykorzystanie budulca w postaci cegły oraz dobór ciepłych odcieni materiałów zastosowanych do budowy nawierzchni i elementów architektonicznych. Istotnym aspektem jest także podkreślenie rangi otoczenia i Rynku jako placu centralnego, miejsca celebracji i sceny codziennego życia mieszkańców. Poprzez uporządkowanie przestrzeni oraz przywrócenie prostej i czytelnej kompozycji miejsca, w którym wszystkie elementy harmonijnie współgrają z geometryczną siatką nawiązującą do historycznego układu placu oraz podziałów elewacji przylegających do rynku budynków, koncepcja ta stara się zachować spójność i charakter tego miejsca. Dodatkowo podkreślenie osi widokowych oraz punktów ich przecięcia w obrębie placu ma na celu uwypuklenie walorów wizualnych najcenniejszych budynków, takich jak świątynia, ratusz i budynki po drugiej stronie ulicy.

Koncepcja „Genius loci miasta” nawiązuje do bogatej historii i zabytkowej architektury, przyciągających licznych turystów. Kompozycja przestrzeni oparta jest o historyczny układ, który uzupełniony i dostosowany jest do potrzeb współczesnych użytkowników i funkcji wokół. Ważne jest również zachowanie charakteru i tożsamości miejsca poprzez zespolenie Rynku z otoczeniem, co możliwe jest dzięki użytych materiałom, kolorom i formom nowych elementów nawiązujących do cennych kulturowo i historycznie obiektów w Kcyni. Należą do nich m.in. ceglane elementy w nawierzchniach, mała architektura dostosowana do otaczających kamienic oraz kolorystyka i forma fontanny nawiązująca do fasady sąsiadującego kościoła i reszty budynków.

Skład komisji konkursowej:

1) Rafał Heftowicz pełniący funkcję Burmistrza Kcyni – Przewodniczący Komisji konkursowej,
2) Dorota Czerwińska radna Rady Miejskiej w Kcyni – członek komisji,
3) Monika Wołyńska radna Rady Miejskiej w Kcyni – członek komisji,
4) Mirosław Pezacki radny Rady Miejskiej w Kcyni- członek komisji,
5) Aleksandra Dzięciołowska Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kcyni – członek komisji,
6) Rafał Woźniak – Kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Kcyni – członek komisji;
7) Aleksandra Stachowiak pracownik Urzędu Miejskiego – członek komisji,
8) Ewa Pawlak pracownik Urzędu Miejskiego – członek komisji,
9) Anna Duda-Nowicka pracownik Urzędu Miejskiego – sekretarz komisji konkursowej.
Z głosem doradczym w posiedzeniu komisji wziął udział architekt Janusz Pulikowski.

ZWYCIĘSKA KONCEPCJA

źródło.kcynia.pl

--> wstecz