Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Skargę na działalność Burmistrza uznano za bezzasadną. Wiemy dlaczego.

Rada Miejska w Kcyni odrzuciła skargę Przewodniczacego Wolnych Związków Zawodowych „Solidarność Oświata” na działalność Burmistrza Kcyni oraz podległych dyrektorów jednostek oświatowych dotycząca zamrożenia środków na dodatki motywacyjne nauczycieli oraz na fundusz nagród nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na terenie Gminy Kcynia.

W dniu 28 grudnia 2018 r. do Rady Miejskiej w Kcyni wpłynęła skarga Przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” na działalność Burmistrza Kcyni oraz podległych dyrektorów jednostek oświatowych dotycząca zamrożenia środków na dodatki motywacyjne nauczycieli oraz na fundusz nagród nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na terenie Gminy Kcynia.

W UZASADNIENIU czytamy m.in.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Kcyni przystąpiła do rozpoznania przedmiotowej skargi. Stosownie do postanowień Statutu Gminy Kcynia Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego polegającego na zbadaniu zarzutów podniesionych w skardze oraz zajęciu stanowiska co do jej zasadności. Komisja w oparciu o analizę przeprowadzoną na podstawie dostępnych dokumentów, wyjaśnień i aktualnie obowiązujących przepisówwmaterii objętej skargąsformułowaławniosekouznanieskargi zabezzasadną. W budżecie Gminy Kcynia na 2018 r. przyjętym uchwałą Nr XLI/352/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zabezpieczone zostały środki na fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe, fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów i nauczycieli, odpowiednio w wysokości 10% i 5% ich wynagrodzeń zasadniczych oraz środki na fundusz nagród dla pracowników niepedagogicznych. Uchwałą Nr XLIII/371/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Kcyni na 2018 r. ograniczając wydatki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów i nauczycieli do poziomu 6,8% i 3,5% ich wynagrodzeń zasadniczych oraz znosząc wydatki na fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych. Ograniczenia wydatków dotyczyły również funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni i MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni. Ograniczone zostały również wydatki na organizację robót publicznych. Tak radykalne działania podejmowane były w celu zapewnienia płynności finansowej Gminy. Ich podjęcie zapewniło zachowanie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ofinansachpublicznych. W świetle obowiązujących przepisów prawa Gmina ma obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na fundusz nagród dla nauczycieli. Zgodnie z treścią art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KartaNauczycielaw budżetachorganówprowadzących szkołytworzy sięfundusznagród dlanauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wydatków osobowych z przeznaczeniem na ich wypłaty. Wysokość środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne nie została uregulowana w przepisach powszechnie obowiązujących. Bezspornym jest jednak, że określona kwota na ten cel powinna być wyodrębniona w budżecie gminy, ponieważ dodatek motywacyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia nauczyciela. Aby go otrzymać nauczyciel musi spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz regulaminie wynagradzania nauczycieli przyjętym przez organ prowadzący. W tym kontekście należy wskazać, że w kwestii ustalenia puli środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne organ prowadzący ma swobodę i to on ostatecznie podejmuje decyzje o jej wysokości w uchwale budżetowej. Regulacje dotyczące wysokości środków, jakie z kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli mają być przeznaczane na dodatki motywacyjne nie mogą być przedmiotem regulacji regulaminu wynagradzania nauczycieli stanowionego na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Reasumując w budżecie Gminy Kcynia prawidłowo zostały zabezpieczone środki zarówno na fundusz nagród i fundusz przeznaczonynadodatki motywacyjne. W gminie Kcynia obowiązują dwa akty prawne, które regulują tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w szkołach. Uchwała Nr XLVIII/497/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2010 r. określa zasady przyznawania nagród burmistrza. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 tej uchwały o przyznanie nagrody burmistrza występuje dyrektorszkoły dla nauczycielazatrudnionego w szkole, a organ prowadzącydla dyrektora szkoły. Wniosek powinien być złożony w terminie do 15 września danego roku według wzoru określonego w załączniku do uchwały. W wyznaczonym terminie w 2018 nie został złożony żaden wniosek o przyznanie nagrody burmistrza. Zasady przyznawania nagród nauczycielom przez dyrektorów placówek oświatowych zostały
uregulowane w uchwale Nr LI/515/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 września 2010 roku. Postanowienia uchwały wprowadzają fakultatywność ich przyznawania. Nagroda oraz dodatek motywacyjny nie jest obligatoryjnym, stałym, niezmiennym składnikiem wynagrodzenia. Są to składniki o charakterze fakultatywnym, odnoszącym się do jakości świadczonej pracy. Mają one stanowić czynnik motywujący nauczycieli do zwiększenia zaangażowania w pracę, podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych. Obowiązujące przepisy, o czym mowa była wyżej, wskazują konieczność zabezpieczenia środków na fundusz nagród i fundusz na dodatki motywacyjne. Żaden z przepisów nie wprowadza jednak dyrektywy dotyczącej stopnia ich wydatkowania. Mogą zatem wystąpić sytuacje w których fundusz nagród nie zostanie wydatkowany. Analogiczne uwagi dotyczą funduszu na dodatki motywacyjne, który w 2018 rokuzostał wykonanynapoziomie97%zaplanowanychśrodków. W 2018 r. Gmina Kcynia poza subwencją i dotacjami jakie otrzymała na realizację zadań oświatowych wydatkowała kwoty znacznie przekraczające środki otrzymane na ten cel z budżetu państwa. Na realizację tych zadań Gmina z własnych środków przeznaczyła dodatkowo kwotę ponad 5.500.000,00zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Rady Miejskiej w Kcyni złożona skarga jest bezzasadna.

tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz