Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Starosta Nakielski ogłasza nabór wniosków organizacji pozarządowych o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Starosta Nakielski ogłasza nabór wniosków organizacji pozarządowych

w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy

o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej, rozumiany jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy liczonych nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Wysokość przyznawanych środków uzależniona jest od spadku przychodów z działalności statutowej:

  • spadek co najmniej 30% obrotów – możliwe dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300,00 zł), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • spadek co najmniej 50% obrotów – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.820,00 zł), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80% obrotów – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.340,00 zł), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i wypłacane jest w okresach miesięcznych.

Podmiot, który otrzymał wsparcie obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania.

Przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego wsparcia.

Podmiot nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 8 CZERWCA 2020 ROKU

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DRUKI DO POBRANIA:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, tel. 52 386 76 14

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Dokumenty należy składać:

  • wniosek – 1 podpisany egzemplarz,
  • umowa – 2 podpisane egzemplarze.

w wersji elektronicznej:  https://www.praca.gov.pl/

w wersji papierowej: przesłanie na adres Urzędu bądź pozostawienie w skrzynce podawczej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią (od strony parkingu).

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią

--> wstecz