Niedziela, 14 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Martyny, Waleriana

Szaruga i Kurant tłumaczą „Dlaczego reforma gminnego systemu oświaty?”

Do naszej redakcji nadesłano list, którego autorami sa panowie Marek Szaruga- Burmistrz Kcyni i Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni Jan Kurant. Panowie tłumaczą „Dlaczego reforma gminnego systemu oświaty? „. Zapraszamy do lektury.

Dlaczego ta reforma?

Wygaszanie z dniem 31 sierpnia 2019 r.( z mocy prawa ) gimnazjów jest najlepszym momentem do przeprowadzenia racjonalizacji i uporządkowania na co najmniej kilkanaście lat sieci szkół w gminie Kcynia. Jesteśmy jedną z niewielu gmin w Polsce, która ma tak dużo szkół podstawowych w stosunku do liczby uczniów. Jesteśmy także organemprowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych, których prowadzenie jest tak naprawdę zadaniem powiatu. Sytuacja ta powoduje, że gmina z roku na rok dopłaca do utrzymania szkół znaczne środki finansowe. W ostatnim roku dopłata wynosiła około 5,5 mln. złotych. Celem przeprowadzanej racjonalizacji jest zapewnienie uczniom równych, dobrych warunków nauczania w szkołach posiadających sale gimnastyczne, kompleksy boisk, pracownie przedmiotowe.

Podejmowane rozwiązania mają na celu likwidację nauczania w klasach łączonych i efektywniejsze wykorzystanie naliczanej na ucznia subwencji oświatowej oraz istniejącej bazy dydaktycznej. Uzyskane oszczędności w znacznej części chcemy przeznaczyć na remonty, doposażenie szkół oraz inne zadania oczekiwane przez mieszkańców miasta i gminy.

 

Proponowana reforma jest jednym z najbardziej optymalnych wariantów zarówno pod względem zapewnienia warunków do nauki, jak i dającym efekt ekonomiczny w dalszej perspektywie.

Przeniesienie Liceum Ogólnokształcącego po wygaśnięciu gimnazjum ma następujące uzasadnienie:

– utrzymywanie czteroklasowego, jednociągowego liceum przy liczbie około 85 uczniów w szkole przystosowanej do nauczania 360 uczniów jest nieracjonalne i nieekonomiczne,

– kadra nauczycielska nie mająca w większości przypadków całego etatu w jednej szkole nie będzie w stanie zapewnić optymalnego procesu kształcenia i wyników nauczania,

– łączenie etatu w kilku odległych placówkach jest niekorzystne dla nauczyciela i szkoły.

 

Dlatego włączenie tej szkoły do Zespołu Szkół Technicznych, który również wykorzystuje swoją bazę tylko w połowie, wzmocni obydwie szkoły kadrowo i pozwoli utworzyć silny zespół szkół ponadpodstawowych w oparciu o liceum, technikum i szkołę branżową I stopnia. Zmniejszą się również koszty utrzymania tej placówki.

 

Dlaczego nie odwrotnie?

Kształcenie zawodowe jest najdroższym typem szkół. Przenoszenie nowo urządzonych pracowni specjalistycznych z obiektów przy ul. E. Jurczyka i urządzanie ich na nowo w budynku przy ul. Bolesława Pobożnego byłoby wielkim marnotrawstwem i niegospodarnością. Na to nas nie stać. W budynkach tych jest większa liczba uczniów związanych z ta szkołą ( uczniowie technikum i szkoły branżowej). Dwa budynki (tzw.biały i czerwony) stwarzają szersze możliwości organizacji nauki dla uczniów z trzech typów szkół. Mając wszystkie szkoły ponadpodstawowe w jednym obiekcie będziemy mogli w przyszłości przekazać je samorządowi powiatowemu zgodnie z ustawowymi kompetencjami realizacji zadań oświatowych. Ważnym argumentem jest fakt, że szkoła podstawowa przy ul. Wyrzyskiej od nowego roku szkolnego będzie liczyła około 540 uczniów i nie możemy dopuścić do tego, aby dzieci z tej szkoły uczyły się na dwie zmiany i po kilka oddziałów razem na sali gimnastycznej. Pozyskanie budynku przy ulicy B. Pobożnego pozwoli w pierwszym etapie na skierowanie uczniów klas V, VI, VII i VIII do nowej siedziby, a następnie po likwidacji szkół w Sipiorach, Rozstrzębowie i Palmierowie zmianę obwodów – powołując docelowo drugą samodzielną szkołę im. Powstańców Wielkopolskich wpisaną w tradycję i historię Kcyni. Obiekt nie wymaga przystosowania i nakładów finansowych dla prowadzenia tego typu szkoły, zapewnia bardzo dobre warunki nauki i bezpieczeństwo w zakresie kształcenia ogólnego dla uczniów w jednym budynku. Pozwoli również na racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie istniejącej bazy. Po likwidacji wymienionych szkół i zmianie obwodów zasilimy w uczniów szkoły w Kcyni i Dziewierzewie – zmniejszając koszty utrzymania tych placówek. Taka reorganizacja sieci szkół pozwoli na lepsze, efektywniejsze zarządzanie i organizację klas w zakresie ich liczebności.

Szkoły, w których dzieci będą odbywały naukę osiągają dobre efekty nauczania i wyniki nauczania oraz pomiaru dydaktycznego (testy kompetencji). Gmina stworzyła naszym absolwentom gimnazjów możliwość wyboru 3 typów szkół, ale jeżeli prawie połowa z nich wybiera tego samego typu szkoły w innych miastach ( mając do tego niezbywalne prawo), to nasze działania zmierzają do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie wykorzystania subwencji i środków własnych gminy. Chcemy zapewnić rodziców i uczniów, że prowadzenie szkół podstawowych należy do zadań własnych gminy i jest dla nas bardzo ważne. Gmina zawsze dokładała do zadań oświatowych i będzie to czyniła nadal, ale gospodarnie i roztropnie – mając również na uwadze stan finansów i inne zadania, które są oczekiwane przez społeczność gminy. Nauczycielom będziemy starali się zapewnić pracę w tych szkołach na terenie gminy, które pozostaną. Po wygaszeniu gimnazjów powstaną prawdopodobnie 3 oddziały w kształceniu ponadpodstawowym – po VIII klasie szkoły podstawowej. Kilkanaście etatów można utworzyć z tzw. godzin ponadwymiarowych. Będą również przejścia na emeryturę.

 

Czy reforma nasza zostanie przeprowadzona w pełnym zakresie ?

Tego nie wiemy. Podjęliśmy już niektóre uchwały i podejmiemy dalsze, ale każda likwidacja szkoły wymaga pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, którego decyzja w formie postanowienia jest dla samorządu wiążąca – bez zgody Kuratora nie dojdzie do likwidacji żadnej szkoły. Jeżeli państwo chce utrzymać wszystkie szkoły to musi zmienić zasady finansowania wynagradzania nauczycieli. Z subwencji należy przejść na dotację celową dla każdego zatrudnionego nauczyciela według wykształcenia, stażu pracy i stopnia awansu zawodowego. Największy koszt utrzymania szkół stanowią płace. W naszej gminie stanowią one około 85 % kosztów ogólnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant i Burmistrz Kcyni Marek Szaruga

 

--> wstecz