Piątek, 12 lipca 2024 r. Imieniny Brunona, Jana, Wery

Uchwała krajobrazowa ma zagwarantować dbanie o estetykę krajobrazu i przestrzeni publicznych.

W celu ochrony, zachowania lub kształtowania krajobrazu danego obszaru podejmuje się intencję uchwalenia tzw. uchwałę krajobrazową. Jest to istotne narzędzie planowania przestrzennego, które uwzględnia różnorodne aspekty krajobrazowe i kulturowe, mając na celu zarządzanie i kształtowanie otoczenia w sposób zrównoważony i estetyczny. Propozycja przystąpienia do opracowywania takiego dokumentu jest przedmiotem jednego z projektów uchwał zaproponowanych na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Kcyni.

Projekt uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Kcyni projektu uchwały Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Kcynia obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dostępny jest pod linkiem https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/…/uchwala….

Podstawą do zaproponowania takiego projektu uchwały jest m.in. zachowanie wartości kulturowych: uchwała krajobrazowa zostanie wprowadzona w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Kcynia, chroniąc historyczne obiekty, tradycje, architekturę i inne elementy, które stanowią istotną część dziedzictwa społecznego oraz ochrona przyrody: chroniąc naturalne krajobrazy, uchwała krajobrazowa może wspierać zachowanie unikalnej przyrody, różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Kcynia.

Nie bez znaczenia jest także zachowanie równowagi między rozwojem a ochroną: poprzez regulowanie sposobu zagospodarowania przestrzennego, uchwała krajobrazowa dąży do osiągnięcia równowagi między rozwojem gospodarczym a zachowaniem jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Kcynia oraz poprawa jakości przestrzeni publicznych: poprzez regulacje dotyczące architektury, urbanistyki i układu przestrzennego, uchwała krajobrazowa może przyczynić się do poprawy estetyki miast i obszarów wiejskich, co z kolei wpływa na jakość życia mieszkańców Gminy Kcynia. Wdrażanie uchwały krajobrazowej często wymaga zaangażowania mieszkańców i społeczności lokalnych, co może sprzyjać większej akceptacji i zrozumieniu dla podejmowanych działań na terenie Gminy Kcynia. Dbanie o estetykę krajobrazu i przestrzeni publicznych może przyczynić się do poprawy jakości życia, tworząc atrakcyjne i funkcjonalne środowisko dla mieszkańców.

źródło.kcynia.pl

--> wstecz