Środa, 29 maja 2024 r. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

Podczas czwartkowej sesji rady Miejskiej uchwalone zostały wszystkie zaplanowane uchwały. Wśród nich jedna poświęcona jest w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Treść uchwały.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 40 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 70) oraz w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 774) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kcynia w 2024
roku w sposób następujący:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 31,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 10,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/396/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 02.11.2022 r.
poz. 5496)
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

--> wstecz