Środa, 22 maja 2024 r. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Czy Burmistrz wprowadzi zmiany porzadku sesji?

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019 r. / czwartek / o godz.12.00  w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kcyni o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kcynia za 2018 rok.
 1. Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kcynia z działalności jednostek OSP na terenie gminy Kcynia za 2018 rok.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021″- zał. 1,

2) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni- zał. 2,

3) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w Gminie  Kcynia w roku 2019 – zał. 3,

4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności    zwierząt w Gminie Kcynia w 2019 r. – zał. 4,

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej własność  Gminy Kcynia – zał. 5,

6) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w  miejscowości Paulina, obręb geodezyjny Józefkowo gmina Kcynia- zał. 6,

7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni, przy ul. Bolesława   Pobożnego, stanowiącej własność Gminy Kcynia- zał. 7,

8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia- zał. 8.

 1. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
 2. Głosy mieszkańców gminy.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia przewodniczących i mieszkańców gminy.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

/  Jan Kurant /

--> wstecz