Sobota, 26 listopada 2022 r. Imieniny Leona, Leonarda, Lesławy

W czwartek odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Kcyni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 września 2022 r. ( czwartek ) o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja w sprawie gospodarki mieszkaniowej i zasobów mienia komunalnego na terenie Gminy

Kcynia.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia za I półrocze 2022 roku.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok – zał. 1,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata

2022 – 2035 – zał. 2,

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego gminy Kcynia – zał. 3,

4) zmiany uchwały Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli – zał. 4,

5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zał. 5,

6) wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Żarczyn, gmina Kcynia – zał. 6,

7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Głogowiniec, gmina Kcynia – zał. 7,

8) wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Słupowa, gmina Kcynia – zał.8,

9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Malice, gmina Kcynia – zał. 9,

10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia – zał. 10.

9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Kcyni

/  Jan Kurant /

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej www.bip.kcynia.pl w zakładce Rada Miejska w Kcyni

--> wstecz