Sobota, 26 listopada 2022 r. Imieniny Leona, Leonarda, Lesławy

W czwartek spotkają się radni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2022 r. ( czwartek ) o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LI i LII sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjny

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok – zał. 1,

   2) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy

        Kcynia na 2023 rok zał. 2,

   3) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok – zał. 3,

   4) zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – zał. 4,

   5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu

      zbiorowego – zał. 5,

   6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie      

       zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest gmina Kcynia – zał. 6.

    7) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania

        przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn, gmina Kcynia – zał. 7,

    8) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania

        przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn, gmina Kcynia – zał. 8,

    9) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania

        przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn, gmina Kcynia – zał. 9,

  10) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania

        przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części wsi Żarczyn, gmina Kcynia – zał. 10,

  11) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części wsi

        Żarczyn, gmina Kcynia – zał. 11.

7. Wolne wnioski.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

  Przewodniczący   Rady Miejskiej w Kcyni

    /  Jan Kurant /

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej www.bip.kcynia.pl w zakładce Rada Miejska w Kcyni

/ porządek sesji i projekty uchwał.

--> wstecz