Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

W ostatni czwartek lutego odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Kcyni

Znak :  ROO.0002.3.2024                                                                                                                                                                         

                    Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2024 r. ( czwartek ) o godz.12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Kcynia za 2023 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok – zał. 1,

   2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024 – 2036 – zał. 2,

   3) ustanowienia programu osłonowego pn.”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – zał. 3,

   4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo – gminnego z jednostkami samorządu  terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa „Razem dla rozwoju” – zał. 4,

   5) zmieniająca uchwałę Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów- zał. 5,         

   6) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia – zał.6,

   7) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów   zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia – zał. 7.

   8) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu – zał. 8.

  9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

          Przewodniczący  Rady Miejskiej w Kcyni

           /  Jan Kurant /

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej BIP Gminy Kcynia https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Rada Gminy/Porządek sesji Rady Miejskiej – link https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1803/158/porzadek-lxxiv-sesji-rady-miejskiej-w-kcyni.html

źródło.kcynia.pl

--> wstecz