Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

W ostatni czwartek miesiąca odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Podatki w górę?

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2023 r. ( czwartek ) o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Przedstawienie najważniejszych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023 – 2029 przez przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

6. Interpelacje i wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok – zał. 1,

   2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023 – 2040 – zał. 2,

   3) obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2024 rok – zał. 3,

   4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok – zał. 4,

   5) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług – zał. 5,

   6) ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – zał. 6,

   7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywania w  formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – zał. 7,

   8) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2024 – 2028 – zał. 8,

    9) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych dla rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia – zał. 9,

  10) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów  zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia – zał. 10,

  11) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia – zał. 11,

  12) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu  zbiorowego – zał. 12,

  13) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gmin y Kcynia z zakresu utrzymania    czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów – zał. 13,

  14) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia – zał. 14,

  15) zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz  szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych – zał. 15,

  16) określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników  wieczystych – zał. 16,

  17) warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu – zał. 17,

  18) zniesienia formy ochrony z 4 drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody „Aleja drzew” w graniach administracyjnych Gminy Kcynia – zał. 18. 

  8. Wolne wnioski.

  9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

       /  Jan Kurant /

Materiały dostępne pod linkiem https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1182/158/porzadek-i-projekty-uchwal-na-lxviii-sesje-rady-miejskiej-w-kcyni.html

--> wstecz