Czwartek, 20 czerwca 2024 r. Imieniny Bogny, Rafaeli, Rafała

Wyrzuć kopciucha i odbierz 5.000 złotych dotacji. Od 5 marca rusza nowy nabór wniosków

Gmina Kcynia ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kcynia.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 5 marca 2024 r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel,  z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec skróceniu, w przypadku skompletowania wymaganej ilości poprawnych i kompletnych wniosków (6 sztuk), z uwagi na ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Liczy się kolejność składanych wniosków. 

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie UCHWAŁY NR XXXVII/296/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. (Dz.Urz. Województwa-Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2021r., poz. 5385) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia zmienionej Uchwałą Nr LXXIII/532/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 stycznia 2024 r. (Dz.Urz. Województwa-Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2024r., poz. 733) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.

I. Warunki składania wniosków:

1. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego Formularza, który należy pobrać:

§  za pośrednictwem strony internetowej www.kcynia.pl   w zakładce Środowisko – Ochrona środowiska  „Dotacja celowa na wymianę pieca”; lub www.mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce ochrona środowiska.

§  osobiście w filii Urzędu Miejskiego w Kcyni (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami) przy ul. Dworcowej 8, 89-240 Kcynia.

2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane przed i po okresie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie poprawnie wypełnione i kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.

4. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.

5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania na paliwa stałe istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III). 

6. Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia. Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu.

7. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kcyni w godzinach pracy Urzędu (tel. (52) 589-37-20 wew 303, adres email: nieruchomosci@kcynia.pl

WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. 

II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Kcynia, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych posiadający indywidualne ogrzewanie, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

III. Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:

· Kotły na paliwa stałe 1)
· Kotły gazowe 2)
· Kotły olejowe 2)
· ogrzewanie elektryczne

. pompy ciepła 3) 

Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE! Dotacja celowa na wymianę pieca nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

WAŻNE! Objaśnienia:

1)   Kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

– kotły na węgiel muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum B zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

– kotły zgazowujące drewno muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

– kotły na pellet drzewny muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

– kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie musza charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 , muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

   2) Kotły na paliwa gazowe i olej opałowy muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Kotły te muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

3) 1) Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

2) Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

3) Pompy ciepła powietrze/powietrze. Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. wersja 2 11

4) Gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

.

IV. Wysokość dofinansowania

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi 5 000,00 zł z budżetu Gminy Kcynia.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację).

V. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Po wykonaniu zadania, Wnioskodawca, czyli Beneficjent końcowy przedkłada do Urzędu Miejskiego w Kcyni Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi w Formularzu wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin z wykonania zadania pod kątem zgodności z Umową).

Wnioski o rozliczenie dotacji należy składać do dnia 31 października 2024 r. Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu.

VI. Informacje o środkach odwoławczych

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA KCYNI

     /-/ Rafał Heftowicz

źródło.kcynia.pl

--> wstecz