Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha

XIII sesja Rady Miejskiej w Kcyni

W dniu  24 września odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Kcyni. Najważniejsze punkty wynikające z przyjętego porządku obrad dotyczyły: wyboru ławników na kadencję 2016-2019 oraz podjęcie uchwały dotyczącej ustanowienia flagi, herbu, pieczęci i łańcucha Gminy Kcynia.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga. Następnie Skarbnik Gminy p. Edyta Szczurek odczytała opinię RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015 i omówiła szczegółowo kwestię dochodów oraz wydatków Gminy, w tym sprawy związane z długiem publicznym. Przedstawiła także Wieloletnią Prognozę Finansową w tym kwestię zwrotu dotacji unijnej za kanalizację w mieście Kcyni 5 etapów w kwocie 2.408.200,00 zł. Zwrot w przyszłym roku do końca marca 1,2 mln oraz do końca maja pozostała część a więc 1,2 mln zł. Kwota ta w całości obciąży wydatki inwestycyjne gminy.

Pani skarbnik mówiła o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego – 596.958,63 zł przeznaczone jest na fundusz z czego do tej pory sołectwa wykorzystały 17% tj. kwotę 175.708,00 zł.

W dalszej części w interpelacjach i wnioskach radnych głosu nie zabrał żaden z obecnych na sali radnych.
Jeśli chodzi o podjęte uchwały to Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę o wyborze ławników na kadencję 2016-2019. Opinię w tej sprawie przedstawił p. Jan Kurant. W 2015 roku upływa 4-letnia kadencja stąd konieczność powołania nowych osób do pełnienia tych funkcji. Do Sądu Rejonowego w Szubinie wybrano 4 kandydatów do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 3 kandydatów. Podczas Sesji Komisja w powołanym przez Radę składzie rekomendowała kandydatów na ławników do Sądów. Następnie dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: p. Dariusz Kurdelski, p. Łukasz Szczepański i p. Monika Wołyńska. Wszyscy radni w głosowaniu tajnym oddali swoje głosy na kandydatów na ławników a byli nimi: do Sądu w Szubinie p. Elżbieta Sójka Kcynia, p. Maria Kulig Palmierowo, p. Mariola Krygier Turzyn, p. Kamil Jachymski Dziewierzewo oraz do Sądu w Bydgoszczy p. Maria Zielińska Kcynia, p. Anna Wika Kcynia, p. Anna Tylicka Kcynia. Kandydaci zostali wybrani na ławników (6 uzyskało maksymalną liczbę 15 głosów, 1 uzyskał 14 głosów).

Radni podjęli stosowną uchwałę o wyborze ławników do Sądów.

Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły: ustanowienia herbu, flagi, pieczęci oraz łańcucha Gminy Kcynia oraz zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

Tekst i foto: Ewa Hałas/ UM w Kcyni

 

 

--> wstecz