Niedziela, 26 maja 2024 r. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych na skateparku

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych na skateparku ul. Zielona w Kcyni

I. ZAMAWIAJĄCY
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki
Im. Klary Prillowej
w Kcyni
ul. Libelta 27
89-240 Kcynia
NIP: 5581861455
REGON: 341472522
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w wybranych urządzeniach skateparku przy ul. Libelta w Kcyni.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych, na które składają się:
• Zjeżdżalnia krajna – Wymiana kratki zabezpieczającej
• Zjeżdżalnia od strony placu zabaw – Zamocowanie barierek
• Zjeżdżalnia piramida – zamocować stalową listwę i uzupełnić brakujące części.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia tzn. wykonanie prac remontowych Zamawiający przewiduje w terminie 06.05.2019 – 15.05.2019r. Zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna:
• być opatrzona pieczątką firmową,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• być podpisana czytelnie przez wykonawcę we wszystkich wskazanych miejscach,
• zawierać cenę oferty brutto (z doliczonym właściwym podatkiem VAT),
• zawierać szczegółowy kosztorys,
• zawierać okres gwarancyjny na wykonane prace,
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ksiegowosc@centrumkultury-kcynia.pl lub osobiście na adres: Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni ul. Libelta 27 89 – 240 Kcynia z napisem na kopercie
OFERTA NA REMONTU SKATEPARK
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 05.05.2019 r. włącznie, a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub poczty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty lub faksu.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje można uzyska pod numerem telefonu:
512 614 790 lub
501 215 197

--> wstecz