Niedziela, 26 maja 2024 r. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Zobacz uzasadnienia uchwał w sprawie likwidacji szkół. Rodzice przyjdą na sesję?

Wszyscy już o tym wiedzą, że Kurator Oświaty nie wyraził zgody na likwidację szkół podstawowych w Sipiorach, Rozstrzębowie i Palmierowie a mimo to w porządku obrad znalazły się uchwały intencyjne o zamiarze likwidacji tych szkół. O złym stanie oswiaty pisaliśmy juz wiele razy. Poprzednia Rada Miejska w 2016 roku także próbowała podejmować ten trudny temat. Odbyły się nawet spotkanie w Sipiorach podczas, którego mieszkańcy negatywnie ocenili pomysł władz Gminy Kcynia. Jak bedzie tym razem? W czwartek na obrady trafiają uchwały intencyjne, a z naszej wiedzy nie odbyło się żadne spotkanie z rodzicami likwidowanych szkół. Czy potwierdzą się nieoficjalne informacje o przyjściu na sesję rodziców z Sipior, Rozstrzębowa i Palmierowa?

Każda uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach, Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie brzmi:

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkoły Podstawowej im. …

§ 2. O zamiarze przekształcenia należy zawiadomić rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Każda Uchwała ma charakter intencyjny. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty orazorgan wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Zgodnie z art. 89 ust. 3 ww. ustawy w sprawie likwidacji szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego należy uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty.

Poniżej publikujemy Państwu uzasadnienia uchwał i demografię dotyczących likwidacji szkół podstawowych w Sipiorach, Rozstrzębowie i Palmierowie.

tekst i fot. Robert Koniec

Zobacz film z 2016 roku ze spotkania Burmistrza z rodzicami z Sipior

 

--> wstecz